KATEGORI REHABILITERINGSSENTRE.
DELT OPP I 3 GRUPPER.
TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE OPPTRENINGSSENTRE-HABILITERING-REHABILITERING HOVEDSIDE
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av blant annet bosted og økonomi.

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/
sykehus i regionen
.


Helse Vest RHF

Helse Vest RHF (regionalt helseforetak) har det overordna ansvaret for spesialisthelse-tjeneste i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Helse Midt-Norge

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialist-helsetjenestene i den landsdelen der de bor.

http://pstrafikkskole.no/

Kontakt
Postadresse: PS Trafikkskole AS v/ Per Weum
Kureveien 10 1592 Våler
Telefon: 4123 2574
Epost: pstrafik@online.no


Behandling/undersøkelser(Regler)

Lov om spesialisthelsetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi.

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Topp