Funksjonshemming og handikap.
Funksjonshemning betyr i praksis sosial funksjonshemning. Funksjonshemninger først og fremst en hemning i forhold til lek, skolegang og arbeid. Handikap er et underordnet begrep.


Temalinker

Amputerte- Bevegelseshemning
Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner.

Autisme
Autisme er en omfattende funksjonshemming som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill.

Cerebral parese
Cerebral parese skyldes en utviklingsforstyrrelse eller en skade i hjernen som har oppstått i fosterlivet, under fødselen eller i løpet av de første leveårene.


Downs syndrom
Down syndrom er det hyppigste kromosomavik hos mennesker.


Dysleksi
Dysleksi er et ord som brukes om uvanlig store vanskeligheter med å lære å lese og skrive.


Døvblindhet
Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet.


Døve
Medfødt hørselshemming eller tap av hørsel pga. sykdom eller naturlig svekkelse.


Epilepsi
Epilepsi er ikke en sykdom, men symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen.


Hørselshemninger
Hørselshemming er en skjult funksjonshemming, og forekommer i alle aldersgrupper.


Muskelsykdommer
Muskelsykdommer er fellesbetegnelsen på en rekke, sjeldne diagnoser hvor spesielle og medfødte feil/sykdommer i nerve- muskelapparatet fører til muskelsvekkelse.


Nakkesleng
Nakkesleng (whiplash) oppstår ved overstrekning og forstuving av bløtdelene i halshvirvelsøylen på grunn av en plutselig kraftpåvirkning av halsens og nakkens bløtdeler.


Revmatisme
Revmatisme er betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer.


Ryggskader
Informasjonsside med linker til forskjellige hjemmesider for ryggskader.


Språk/talevansker
Emosjonelle problemer. Sosiale problemer. Medfødte/ sammensatte vansker.


Synshemninger
Det finnes mange forskjellige typer synshemninger. Det er store individuelle forskjeller.

Utviklingshemning
Utviklingshemmede er ikke en ensartet gruppe, men den består av store ulikheter, i graden av utviklingshemning og i ulike typer funksjonshemninger.


Øyesykdommer og synsforstyrrelse
Informasjonsside med linker til forskjellige hjemmesider innen øyesykdommer og synsforstyrrelse.Produkter
Hjelpemidler

Annonser/News


Mercedes
Benz Norge-

Nyttekjøretøy


En av hoved leverandørene
til NAV funksjonsbilerSprinter Tourer
Vito TourerthyssenKrupp Encasa AS


Seteheiser for rette trapper og trapper med sving


Vi har tilrettelagt for handikappede og funksjons-hemmede. Velkommen til oss.

Vi har tilrettelagt for handikappede
og funksjons-hemmede. Velkommen til oss.